Ang mga ito ay grupo ng mga laraway na isinasaayos ng magkakasunod para maipakita ang pangyayari, damdamin, o konsepto ng paksang tinatalakay.

Dangal Ng Bayan.

Hindi limitado ang paksa. Ang lakbay-sanaysay ay maaaring pumaksa sa tao o mamamayan ng lugar.

Bahagi ng Sanaysay:.

Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Filipino – Ikalabindalawang Baitang Alternative Delivery Mode Kuwarter 2 -Modyul 7: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Larawang -Sanaysay Unang Edisyon 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na <Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng.

10. 10. .

buhay ngayon naniniwala parin.

Ang larawang-sanaysay na tinatawag sa Ingles na pictorial essay o kaya ay photo essay na para sa iba ay mga tinipong larawan na isinaayos nang may wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang maglahad ng isang konsepto. Iencode at ipasa sa google classroom. H.

. Ano ang natuklasan ng manunulat tungkol sa lugar na pinuntahan niya sa mga taong nakasalamuha niya at higit sa lahat tungkol sa kaniyang sairili.

Ang photo essay o “larawang sanaysay” ay tumutukoy sa koleksyon ng mga larawan na pinagsunod-sunod upang ipahayag ang mga

Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng akademikong sulatin.
10.